Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

zaterdag 13 oktober 2007

Natuurtoets

De 'herontwikkeling' van de Liskeshoeve is volgens de Nederlandse wetgever een ruimtelijke ingreep waarbij de initiatiefnemer verplicht is een onderzoek te laten verrichten naar beschermde natuurwaarden. Derhalve hebben we Oranjewoud opdracht gegeven een natuurtoets te verrichten naar de voorkomende, dan wel te verwachten beschermde planten en diersoorten binnen het plangebied. Deze toets geeft uitsluitsel of we wellicht een ontheffing van flora- en faunawet aan moeten vragen.

Het is of de duvel ermee speelt, maar toen onze natuurtoets werd uitgevoerd hoorde ik op de autoradio dat er ergens weer een niewbouwproject aanzienlijke vertraging (en dus schade) had opgelopen vanwege een beschermde diersoort op de bouwplek. Toen ik vernam dat bijna één op drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving, sloeg de schrik me wel even om het hart. Want het zou zo maar kunnen dat de vervallen boerderij een thuishaven blijkt te zijn van een kolonie vleermuizen...

Afijn, de biologen hebben dus veldonderzoek verricht naar het wel en wee van allerlei beschermde zoogdieren, amfibieën of vogels in en rond de Liskeshoeve. De vleermuis zou zich er best thuis kunnen voelen, maar er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen rondom in- of uitvliegopeningen. Ook van marterachtigen zoals bunzing en steenmarter zijn geen sporen gevonden.

Wel aannemelijk is dat er allerlei beschermde muizensoorten voorkomen, alsmede padden, salamanders en broedvogels. In een schuurtje is een nest van (vermoedelijk) de witte kwikstaart aangetroffen. Hebben wij zelf over 't hoofd gezien, maar de onderzoekers hebben er bijgaande foto van gemaakt.

Gelukkig wordt geconcludeerd dat deze beestjes bij aanvang van de werkzaamheden zelf in staat zijn om een goed heenkomen te zoeken. Kort samengevat is de conclusie van de inspectie dat er zich geen strikt beschermde dier- of plantensoorten bevinden die de sloop en de herinrichting wezenlijk kunnen beinvloeden. Volgens mij is dit een omgekeerde redenatie - maar goed, er zijn vanuit de flora en faunawet geen belemmeringen voor de bestemmingswijziging.


Wel hebben we een zorgplicht om schade aan beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het gaat dan om dieren in winterslaap, voortplantingstijd en periode van afhankelijkheid van jongen. Uiteraard gaan we ons inspannen om de natuur zoveel mogelijk te sparen - want we willen natuurlijk dat de dieren weer zo snel mogelijk terugkeren als we klaar zijn met de nieuwbouw!